Català  ·  Español12-11-2018
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Informació Pública Indicadors econòmics

Informació Pública

Accions del document

Indicadors econòmics

Darrera modificació 02-11-2018 13:44

Informació econòmica de l’Ajuntament de Lleida

Aquestes dades es mantenen actualitzades constantment i solament es publiquen en aquest web les dades aprovades definitivament per l’Ajuntament de Lleida.

Pressupostos


Pressupostos de l’ajuntament de Lleida per anys

 

Informació sobre el pressupost 2018:

 

Modificacions del presspuost any 2018 de l'Ajuntament de Lleida
Modificacions del pressupost any 2018 de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí
Modificacions del pressupost any 2018 de Turisme de Lleida

Informació sobre el pressupost 2017:

Modificacions del pressupost any 2017 de l'Ajuntament de Lleida 
Modificacions del pressupost any 2017 de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Informació sobre el pressupost 2016:

Informació sobre el pressupost 2014:

Informació sobre el pressupost 2013:

Informació sobre el pressupost 2012:

Pressupostos dels consorcis i empreses adscrits a l'Ajuntament de Lleida

 

Comptes anuals de l’Ajuntament de Lleida (es fan constar els últims aprovats definitivament):

Informació dels comptes generals tramitats (web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya)

Liquidació pressupost any 2017:

Ajuntament de Lleida

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Turisme de Lleida

Liquidació pressupost any 2016:

Ajuntament de Lleida

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Turisme de Lleida

Liquidació pressupost any 2015:

Ajuntament de Lleida

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Turisme de Lleida

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2014:

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2013:

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2012:

 Informes periòdics d'execució dels pressupostos

2018

 • Ajuntament de Lleida

1r trimestre 2018 (31/03/2018)
2n trimestre 2018 (30/06/2018)

 • Ajuntament de Lleida

1r trimestre 2017 (31/03/2017)
2n trimestre 2017 (30/06/2017)
3r trimestre 2017 (30/09/2017)
4t trimestre 2017 (29/12/2017)

 • Ajuntament de Lleida

1r trimestre 2016 (31/03/2016)
2n trimestre 2016 (30/06/2016)

3r trimestre 2016 (30/09/2016)
4t trimestre 2016 (31/12/2016)

Proveïdors més importants Ajuntament de Lleida - Any 2017

Indicadors pressupostaris i financers any 2016 (són els que es fan constar a l'últim compte general aprovat):

 • Ajuntament de Lleida

    Superàvit per habitant: 76,30€
    Autonomia fiscal: 0,68
    Ingressos fiscals per habitant: 763,69€
    Despesa per habitant: 1.059,81€
    Inversió per habitant: 27,99€
    Període mig de pagament: 65,89 dies
    Període mig de cobrament: 204,61 dies
    Deute públic: 87.101.541,32€
    Endeutament per habitant: 1.007,17€
    Endeutament relatiu: 0,65
    Inversió en infraestructures per habitant: 27,99€
    Percentatge d’ingressos derivats d’urbanisme: 9,70%
    Percentatge de despeses derivades d’urbanisme: 11,88%  

Evolució del deute públic (solament inclou el deute bancari):

    Deute públic de l’Ajuntament de Lleida:
    Pendent a 01/01/2016: 99.300.669,67€
    Creacions: 11.000.000,00(curt termini)
    Amortitzacions i altres disminucions: 23.199.128,35€
    Pendent a 31/12/2016: 87.101.541,32€

Deute públic consolidat i evolució en comparació amb exercicis anteriors: 

Ajuntament de Lleida
    Pendent a 01/01/2016: 99.300.669,67€
    Creacions: 11.000.000,00(curt termini)
    Amortitzacions i altres disminucions: 23.199.128,35€
    Pendent a 31/12/2016: 87.101.541,32€

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
    Endeutament a 01/01/2016: 41.545.293,52€
    Augments:  1.854.542,02€
    Disminucions:  1.173.705,34€
    Endeutament a 31/12/2016: 42.226.130,20€

Centre de Negocis i Convencions, S.A.
    Endeutament a 1/1/2016: 658.333,04€
    Augments: 0,00€
    Disminucions: 525.000,08€
    Endeutament a 31/12/2016: 133.332,96€

Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
    Endeutament a 1/1/2016: 69.495.419,23€
    Augments: 0,00€
    Amortitzacions: 2.641.607,70€
    Endeutament a 31/12/2016: 66.853.811,53€ 


 

Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Sindicatura de Comptes de Catalunya i Tribunal de Cuentas) tant de l’Ajuntament de Lleida com de les entitats del sector públic municipal 

• Informe 13/2018 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 15/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 09/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

• Informe d’auditoria d’ens dependents
• Informe 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 18/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 6/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• http://www.sindicatura.cat
http://www.rendiciondecuentas.es

 

PMP: Període mitjà de pagament

Estabilitat pressupostària

Indicadors financers de capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària


• El pressupost general de l'Ajuntament de Lleida a 1 de gener de 2018 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària en termes  de capacitat de finançament coherent amb la normativa europea.
• L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal no ha emès cap informe al respecte en relació a l'Ajuntament de Lleida.

Cost efectiu dels serveis prestats

 

Endeutament:

 • 2016: 196.314.834,51€
 • 2015: 217.487.939,83€
 • 2014: 170.010.146,55€
 • 2013: 121.086.791,98€
 • 2012: 133.498.297,97€
 • 2011: 127.777.320,00€
 • 2010: 130.940.218,36€

 

Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015)

 • No es disposa dels informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors.

Relació d'immobles adscrits a l'Ajuntament

 

 


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)