Català  ·  Español18-02-2018
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Informació Pública Indicadors econòmics

Informació Pública

Accions del document

Indicadors econòmics

Darrera modificació 01-02-2018 07:56

Informació econòmica de l’Ajuntament de Lleida

Aquestes dades es mantenen actualitzades constantment i solament es publiquen en aquest web les dades aprovades definitivament per l’Ajuntament de Lleida.

Pressupostos


Pressupostos de l’ajuntament de Lleida per anys


Informació sobre el pressupost 2017:

Modificacions del pressupost any 2017 de l'Ajuntament de Lleida 
Modificacions del pressupost any 2017 de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Informació sobre el pressupost 2016:

Informació sobre el pressupost 2014:

Informació sobre el pressupost 2013:

Informació sobre el pressupost 2012:

Pressupostos dels consorcis i empreses adscrits a l'Ajuntament de Lleida

 

Comptes anuals de l’Ajuntament de Lleida (es fan constar els últims aprovats definitivament):

Informació dels comptes generals tramitats (web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya)

 

Liquidació pressupost any 2016:

Ajuntament de Lleida

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Turisme de Lleida

Liquidació pressupost any 2015:

Ajuntament de Lleida

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Turisme de Lleida

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2014:

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2013:

Liquidació pressupost de l’Ajuntament de Lleida any 2012:

 Informes periòdics d'execució dels pressupostos


2017

 • Ajuntament de Lleida

1r trimestre 2017 (31/03/2017)
2n trimestre 2017 (30/06/2017)
3r trimestre 2017 (30/09/2017)

 • Ajuntament de Lleida

1r trimestre 2016 (31/03/2016)
2n trimestre 2016 (30/06/2016)

3r trimestre 2016 (30/09/2016)
4t trimestre 2016 (31/12/2016)

Proveïdors més importants Ajuntament de Lleida - Any 2016

Indicadors pressupostaris i financers any 2016 (són els que es fan constar a l'últim compte general aprovat):

 • Ajuntament de Lleida

    Superàvit per habitant: 76,30€
    Autonomia fiscal: 0,68
    Ingressos fiscals per habitant: 763,69€
    Despesa per habitant: 1.059,81€
    Inversió per habitant: 27,99€
    Període mig de pagament: 65,89 dies
    Període mig de cobrament: 204,61 dies
    Deute públic: 87.101.541,32€
    Endeutament per habitant: 1.007,17€
    Endeutament relatiu: 0,65
    Inversió en infraestructures per habitant: 27,99€
    Percentatge d’ingressos derivats d’urbanisme: 9,70%
    Percentatge de despeses derivades d’urbanisme: 11,88%  

Evolució del deute públic (solament inclou el deute bancari):

    Deute públic de l’Ajuntament de Lleida:
    Pendent a 01/01/2016: 99.300.669,67€
    Creacions: 11.000.000,00(curt termini)
    Amortitzacions i altres disminucions: 23.199.128,35€
    Pendent a 31/12/2016: 87.101.541,32€

Deute públic consolidat i evolució en comparació amb exercicis anteriors: 

Ajuntament de Lleida
    Pendent a 01/01/2016: 99.300.669,67€
    Creacions: 11.000.000,00(curt termini)
    Amortitzacions i altres disminucions: 23.199.128,35€
    Pendent a 31/12/2016: 87.101.541,32€

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
    Endeutament a 01/01/2016: 41.545.293,52€
    Augments:  1.854.542,02€
    Disminucions:  1.173.705,34€
    Endeutament a 31/12/2016: 42.226.130,20€

Centre de Negocis i Convencions, S.A.
    Endeutament a 1/1/2016: 658.333,04€
    Augments: 0,00€
    Disminucions: 525.000,08€
    Endeutament a 31/12/2016: 133.332,96€

Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
    Endeutament a 1/1/2016: 69.495.419,23€
    Augments: 0,00€
    Amortitzacions: 2.641.607,70€
    Endeutament a 31/12/2016: 66.853.811,53€ 

 

 

 

Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Sindicatura de Comptes de Catalunya i Tribunal de Cuentas) tant de l’Ajuntament de Lleida com de les entitats del sector públic municipal 

• Informe 09/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe d’auditoria d’ens dependents
• Informe 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 18/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• Informe 6/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
• http://www.sindicatura.cat
http://www.rendiciondecuentas.es

 

PMP: Període mitjà de pagament

Estabilitat pressupostària

Indicadors financers de capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària


• El pressupost general de l'Ajuntament de Lleida a 1 de gener de 2017 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària en termes  de capacitat de finançament coherent amb la normativa europea.
• L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal no ha emès cap informe al respecte en relació a l'Ajuntament de Lleida.

Cost efectiu dels serveis prestats

 

Endeutament:

 • 2016: 196.314.834,51€
 • 2015: 217.487.939,83€
 • 2014: 170.010.146,55€
 • 2013: 121.086.791,98€
 • 2012: 133.498.297,97€
 • 2011: 127.777.320,00€
 • 2010: 130.940.218,36€

 

Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015)

 • No es disposa dels informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors.

Relació d'immobles adscrits a l'Ajuntament

 

 


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)