Català  ·  Español10-08-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies Anunci cobrança Taxa per ocupació de via pública en concepte de vetlladors, carpes i para-sols 2015

Notícies

Accions del document

Anunci cobrança Taxa per ocupació de via pública en concepte de vetlladors, carpes i para-sols 2015

Darrera modificació 27-08-2015 12:49

Mitjançant edicte publicat en BOP núm. 83 de 04/05/2015, es publica l’anunci de cobrança previst a l’article 24 del reglament General de Recaptació i l’anunci d’exposició pública de padrons

 
A)    ANUNCI DE COBRANÇA

Durant els dies hàbils compresos entre el 5 de maig i el 20 de juliol d’aquest any, romandran en període voluntari de pagament els rebuts corresponents als següents conceptes tributaris:

Taxa per ocupació de la via pública: taules i cadires, carpes, veles i para-sols 2015

Els obligats al pagament poden fer efectius els deutes a les entitats col·laboradores de l’Ajuntament (bancs i caixes d’estalvi), en hores d’oficina, mitjançant la presentació del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament i tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció per correu del document no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment. Aquest document es podrà facilitar en qualsevol moment del període voluntari de cobrament a les oficines de l’ àrea econòmica de l’Ajuntament o si disposa de signatura electrònica a la carpeta ciutadana de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Entitats col·laboradores:
 • Caixabank
 • Banco Popular Español
 • Banco Santander
 • Banco de Sabadell
 • Barclays Bank
 • CatalunyaCaixa
 • Caixa Rural de Guissona
 • Bankia
 • Deutsche Bank
 • Ibercaja Banco
 • Bantierra
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 • Cajamar
 • Bankinter

També es pot efectuar el pagament per internet, banca electrònica, i als caixers automàtics amb lector de codi de barres de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest servei.

Aquells contribuents que amb l’ anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran un càrrec al seu compte els dies 5 de juny i 5 d’octubre.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el procediment executiu, d’acord amb els articles 161 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora.

En aquest sentit les quotes que no s’hagin satisfet en període voluntari estaran sotmeses a l’aplicació del recàrrec executiu, que serà del 5 % i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute abans de la notificació de la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït, que serà del 10 % i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst en l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Un cop transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari que serà del 20 % més els interessos de demora i, si s’escau, les despeses del procediment.

Es recorda als contribuents que poden domiciliar els pagaments en comptes oberts en entitats bancàries o caixes d’estalvi.

B) EXPOSICIO PÚBLICA DE PADRONS

L’exposició pública de padrons serà de 20 dies a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament.

Mitjançant l’exposició pública de padrons, es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en  aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d’exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament a la Oficina de Gestió i Atenció Tributària, Blondel 16, en horari de 9 hores a 2 hores de dilluns a divendres.

Contra l’exposició pública de padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu, en el termini d’1 mes a comptar des del dia següent al de la finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)