Català  ·  Español25-09-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies Anunci de cobrança de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, impost d’activitats econòmiques i taxa per guals 2013

Notícies

Accions del document

Anunci de cobrança de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, impost d’activitats econòmiques i taxa per guals 2013

Darrera modificació 13-09-2013 13:49

Mitjançant edicte, publicat al BOP núm. 166, de 12 de setembre de 2013, es dóna publicitat de l’inici de la cobrança de l’IBI rústics i de característiques especials, IAE i taxa per guals 2013, d’acord al previst a l’article 24 del reglament general de recaptació, en els termes següents:

Durant els dies hàbils compresos entre el 13 de setembre i el 20 de novembre d’aquest any, romandran, en període voluntari de pagament, els rebuts corresponents al següent objecte tributari:

·         Impost sobre béns immobles rústics i de característiques especials

·         Impost sobre activitats econòmiques

·         Taxa per guals

Els obligats al pagament, poden fer efectius els deutes, mitjançant la presentació de la carta de pagament, què serà expedit per l’Ajuntament i tramés, per aquells rebuts no domiciliats, per correu al domicili fiscal dels contribuents. Aquest enviament té caràcter informatiu i de recordatori pels contribuents, sense que la no recepció per correu del document, eximeixi  del pagament de tributs dins del període fixat anteriorment.

Si no rebeu la carta de pagament de les obligacions tributàries no domiciliades o necessiteu una nova còpia, ho podeu sol·licitar, en qualsevol moment del període voluntari de cobrament a les oficines de l’àrea econòmica de l’Ajuntament, per Internet, a través de la seu electrònica www.paeria.cat/seu o el web d’economia economia.paeria.cat  o, si disposeu de signatura electrònica, podeu imprimir vosaltres mateixos, al moment, una carta de pagament a través de  la carpeta ciutadana de la seu electrònica de l’Ajuntament paeria.cat/carpeta .

Podeu realitzar el pagament dels deutes a les entitats col·laboradores de l’Ajuntament (bancs i caixes d’estalvi), en hores d’oficina

Entitats bancàries col·laboradores:

 •  “La Caixa”
 • Banesto-Banco Santander
 • Barclays
 • Banco Pastor
 • Banco Popular
 • Banco Sabadell-Atlántico
 • BBVA
 • CatalunyaCaixa
 • Bankia
 • Deutsche Bank
 • Unnim
 • Caixa Penedès
 • Ibercaja
 • Caja de la Inmaculada
 • EVO Banco
 • Bantierra

 

També es podrà efectuar el pagament les 24 hores,  per Internet, a través de la banca electrònica, i als caixers automàtics amb lector de codi de barres, a les entitats col·laboradores que disposen d’aquest servei.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària, hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts, rebran un càrrec al seu compte, el dia 15 d’octubre

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el procediment executiu, d’acord amb els articles 168 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora.

En aquest sentit, les quotes que no s’hagin satisfet en període voluntari, estaran sotmeses a l’aplicació del recàrrec executiu, que serà del 5% i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute abans de la notificació de la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït, que serà del 10% i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst en l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Un cop transcorreguts els terminis de pagament abans indicats, serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20% més els interessos de demora i, si s’escau, les despeses del procediment.

Es recorda als contribuents, que per una major comoditat, poden domiciliar els pagaments en comptes oberts en entitats bancàries o caixes d’estalvi.


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)