Català  ·  Español10-08-2020
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies Exposició pública del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 2014

Notícies

Accions del document

Exposició pública del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 2014

Darrera modificació 25-04-2014 15:25

S’obre el període d’exposició pública del padró de la taxa i preu públic de l'impost sobre activitats econòmiques 2014.

Publicat en BOP núm. 77 de 23 d'abril de 2014 .

D’acord amb el que disposa l’article 91 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 3 del Reial decret 243/1995 , de 17 de febrer, pel qual es dicten les normes per a la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i atès que l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha tramés la matrícula provisional de l’exercici 2014, la qual inclou les activitats realitzades en l’àmbit territorial de la província de Lleida i a les quotes nacionals en que el domicili fiscal del subjecte passiu és el municipi de Lleida:
Es posa en coneixement dels contribuents, que les matrícules de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2014 estaran exposades al públic en el Negociat de l’IAE, Av. De Blondel, núm. 16, 2ª planta, durant els 15 dies següents al de publicació d’aquest Edicte.
Contra les dades censals és podrà interposar el recurs de reposició obligatori, davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament, o reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic administratiu Regional en el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de l’acabament d’aquest període d’informació pública, segons article 4 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer.
La interposició del recursos contra les dades censals no originarà la suspensió del actes de liquidació subsegüents, llevat que així ho acordi expressament l’òrgan administratiu o el Tribunal Econòmic Administratiu.


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)