Català  ·  Español10-08-2020
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies La Paeria habilita un mecanisme d’ajuts socials que permeten la compensació de la plusvàlua en transmissions derivades d’execucions hipotecàries i dacions en pagament

Notícies

Accions del document

La Paeria habilita un mecanisme d’ajuts socials que permeten la compensació de la plusvàlua en transmissions derivades d’execucions hipotecàries i dacions en pagament

Darrera modificació 30-05-2013 12:20

L’Ajuntament de Lleida dóna d’aquesta manera un pas més per atendre les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat

La Paeria ha habilitat un mecanisme d’ajuts extraordinaris de caràcter social a famílies que permeti la compensació de les liquidacions pendents de l’impost de plusvàlua per transmissions derivades d’execucions hipotecàries o dacions en pagament. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Lleida dóna un pas més per atendre i solucionar les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat mentre el Govern de l’Estat no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals que obliga el consistori a procedir a la tramitació de les liquidacions de l’Impost de Plusvàlua. I

Els ajuts els podran sol·licitar les persones físiques que compleixin els següents requisits:

- Estar empadronat a Lleida

- Que la plusvàlua estigui originada per la transmissió, derivada d’execucions hipotecàries o dació en pagament, del seu habitatge habitual i que aquest sigui la seva única propietat immobiliària

- La concessió d’aquests ajuts es farà atenent criteris de capacitat econòmica de la unitat familiar concretats en relació al nivell del salari mínim interprofessional

L’Admissió a tràmit, un cop verificat el compliment dels requisits per la sol·licitud d’aquests ajuts establerts al primer punt, comportarà automàticament la concessió d’un ajornament de la liquidació de plusvàlua per la qual es sol·licita l’ajut, per un termini de sis mesos. Si a la finalització d’aquest termini no s’hagués resolt la sol·licitud d’ajut, es podrà acordar un nou ajornament. Als ajornaments que es puguin concedir en l’aplicació d’aquest punt, no els hi serà d’aplicació l’article 28.5 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció.

L’Ajuntament de Lleida, amb les famílies en situació de vulnerabilitat

L'Ajuntament de Lleida ha intentat des de l'inici, mitjançant diverses iniciatives, ajudar a les famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, el Ple de gener de l'Ajuntament de Lleida va instar el Govern de l'Estat a modificar diversos articles de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals referents a la plusvàlua per tal d'introduir la figura de les entitats financeres coma subjecte passiu substitut del contribuent i/o la regluació d'exempcions i bonificacions sobre la quota de l'impost, en els casos de transmissions derivades d'execucions hipotecàries i dacions en pagament, amb caràcter geenral i sempre que es tracti de l'habitatge habitual i únic. A més, la Paeria també es va comprometre fa uns mesos a no liquidar l'impost de la plusvalua a les famílies en situació de vulnerabilitat en les condicions establertes en el punt anterior i atenent a principis de capacitat econòmica, proporcionalitat i justícia.


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)