Català  ·  Español01-04-2023
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Avís Legal

Economia i Hisenda

Accions del document

Avís Legal

Darrera modificació 23-04-2018 12:52

Avís Legal

Termes i condicions d'ús dels llocs webs l’Ajuntament de Lleida i dels serveis que s’hi ofereixen

CONDICIONS GENERALS

Aquest és un lloc web que l'Ajuntament de Lleida posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la ciutat de Lleida i la seva activitat.
Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació dels llocs web de l’Ajuntament de Lleida ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició oficial dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L'Ajuntament de Lleida no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti als llocs webs o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

L'Ajuntament de Lleida no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

L'Ajuntament de Lleida no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Aquests llocs webs i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Lleida, d'algun institut, empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament o bé de tercers.

L'Ajuntament de Lleida es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquests llocs webs en qualsevol moment i sense previ avís.

L'interès de l'Ajuntament de Lleida és que aquests llocs webs funcionin amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

L'Ajuntament de Lleida podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquests llocs webs.
L'ús d'aquest llocs webs implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments d'aquesta web o adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana a la següent adreça.

OMAC (Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana)
Rambla de Ferran, 32, 25007, Lleida
Tel. d'atenció ciutadana: 010 (*)
Fax: 973.700.471
infocit@paeria.cat

 

CONDICIONS D’ÚS

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana citada anteriorment.

Els possibles conflictes relatius amb aquests llocs webs es regiran exclusivament per el dret que afecta l'Estat Espanyol i a la comunitat autònoma de Catalunya, sent els jutjats de Lleida els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.

L'Ajuntament de Lleida es reserva el dret a excloure l'usuari/ària que incompleixi les condicions generals d'accés i ús dels webs, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 549/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

 

CONDICIONS D’ACCÉS
 
L'accés als llocs webs de l’Ajuntament de Lleida així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expresa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en els webs. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés als llocs webs de l’Ajuntament de Lleida és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés als llocs webs de l’Ajuntament de Lleida no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

L'Ajuntament de Lleida no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Responsabilitats de l’usuari/ària

La persona usuària es compromet a:

 1. Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis dels llocs webs de l’Ajuntament de Lleida.
 2. Acceptar la utilització dels serveis dels llocs web de l’Ajuntament de Lleida en les condicions establertes per l'Ajuntament de Lleida.
 3. S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
 4. S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dipositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats als webs.
 5. Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utiltizació del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l'Ajuntament de Lleida com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
 6. Responsabilitats derivades del certificat digital:
  1. No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  2. Informar immediatament a l'Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la claud 'accés.
 7. Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.
 8. A l'accedir als llocs webs de l’Ajuntament de Lleida, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'Ajuntament de Lleida no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L'Ajuntament de Lleida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L'Ajuntament de Lleida no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de Lleida.

L'Ajuntament de Lleida no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Leida no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.

L'Ajuntament de Lleida no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. la responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

Ampliacions i modificacions del servei

El servei podrà incorporar progressivament noves prestacions que amplïin l'operativa entre l'usuari i l'Ajuntament de Lleida.
L'Ajuntament de Lleida es reserva el dret a modificar les condicions del servei i els procediments tècnics d'identificació i validació de les dades trameses, d'acord amb les noves necessitats.

Propietat intel·lectual

Són propietat de l'Ajuntament de Lleida o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos els llocs webs de l’Ajuntament de Lleida: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
En aquells casos que no sigui així, es farà constar expressament la font, origen o propietat de l’element.
 
Legilsació aplicable

Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que els siguin d'aplicació.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits que s’ofereixen a través dels llocs webs de l’Ajuntament de Lleida, les persones usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Lleida i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, y demés disposicions d'aplicació.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, davant l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, d'acord amb els procediments i models aprovats per aquest Ajuntament.

Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

 

SEGURETAT DERIVADA DEL CERTIFICAT DIGITAL

El certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, la persona usuària assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.
Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autentificació.

L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per qualsevol consulta sobre els seus drets pot dirigir-se a l'Agencia catalan de protecció de dades


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)